Polaznici standardnih kurseva za odrasle rade po programima koji su svojim sadržajem, predviđenim tempom rada i načinu pristupa učenju, prilagođeni zahtjevima i potrebama odraslih. Od kurseva za potpune početnike, preko onih kroz koje polaznici mogu ponoviti i osvježiti nekada stečeno znanje stranog jezika, pa do kurseva na najvišim nivoima, znanje engleskog jezika se sistematizuje, obogaćuje i čini polazniku lakšim za prepoznavanje i usvajanje.


Nakon završenog kursa na bilo kom od ovih nivoa u Obrazovnom centru Cerovac se organizuje polaganje ispita. Naši profesori – ispitivači vrše provjeru znanja polaznika i, na osnovu pokazanih rezultata na pismenom i usmenom dijelu ispita, izdaju naš sertifikat. Sertifikat sa žigom Cerovca priznaju mnoge ustanove, poslodavci i fakulteti u našoj zemlji.