Ova kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskog jezika zadovoljava sve standarde koji se očekuju od profesionalaca u određenim poslovima ili studenata osnovnih univerzitetskih studija.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Kome je namijenjen ovaj ispit?

CAE polažete kao dokaz poslodavcima ili univerzitetima da u profesionalnom i akademskom okruženju bez problema možete da komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • pišete izveštaje i e-mailove kompleksnog sadržaja, i vodite beleške na sastancima i predavanjima
  • držite prezentacije o složenim idejama
  • razumete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara.

Kako izgleda ovaj ispit?

Ispit CAE ima četiri dijela. U istom danu polažete dijelove: čitanje i engleski u praksi, pisanje i slušanje. Postoji mogućnost da ćete usmeni dio ispita (govor) polagati nekog drugog dana. Usmeni dio ispita kandidati polažu u parovima, kod dva ispitivača.

Ovaj ispit je u klasi najvažnijih i najtežih Cambridge ispita.