Koliko traju kursevi?
Početni kurs obično traje 1 semestar, a ostali 2 semestra. Kursevi za pripremu Cambridge ispita mogu da traju i 3 semestra, zavisno od dinamike koju polaznici mogu da ostvare.
Da li postoje popusti i kakvi? Da, u Centru su definisani popusti po određenim kriterijumima.
Odluka o popustima

Na osnovu člana 63. stav 4. Zakona o preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske"br. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04,34/06 i člana 38. stav 6. Statuta društva sa
ograničenom odgovornošću, direktor "Cerovac" d.o.o. Agencija za učenje stranih jezika
donosi

ODLUKU

o olakšicama za plaćanje kurseva stranih jezika i stipendijama

Član 1.

Pravo na besplatnu školsku godinu pohađanja kursa, sa popustom od 100%, ima:
- treće dijete iz jedne porodice prvi put upisano na kurs po uslovom da je mlađe od
25 godina,da su drugo dvoje djece đaci Cerovca od ranije,da je redovan đak ili
student, ili nezaposlen;

Član 2.
Popust u visini od 50% od ukupne cijene kursa ima:
- treće dijete iz jedne porodice pod uslovima iz člana 1. i da je druga godina
pohađanja kursa.
- Nezaposleni mlađi od 30 godina uz priloženu potvrdu sa evidencije biroa za
zapošljavanje.

Član 3.
Popust u visini od 20% od utvrđene cijene kursa ima:
- treće dijete iz jedne porodice, treća godina pohađanja kursa pod uslovima iz člana 2.

Član 4.

Popust u visini od 30% od utvrđene cijene imaju zaposleni u "Cerovac" d.o.o i članovi
njihove uže porodice (bračni drug i djeca)
Član 5.
Popust u visini od 5% od utvrđene cijene kursa imaju:
- polaznici kursa koji pohađaju kurs duže od godinu dana,
- polaznici čiji brat, sestra, otac ili majka pohađaju kurs.

Član 6.
Polaznik kursa može imati popust samo po jednom osnovu.
Ukoliko polaznik po osnovu člana 1, 2. i 3. ima popust, njegova braće, sestre i drugi
članovi porodice, ukoliko pohađaju kurs u Agenciji, plaćaju punu cijenu kursa.

Član 7.
Pravo na besplatnu prijavu Cambridge ispita ima :
- polaznik kursa koji je bilo koji Cambridge ispit položio sa ocjenom A ,KET i PET
sa pass with merrit.
Ukoliko na jednom nivou ima više kandidata sa ocjenom A ili na KET i PET pass with
merrit, stipendija se dodjeljuje kandidatu sa najboljim rezultatima.

Član 8.

Odredbe člana 6. analogno će se primjenjivati i na njemački i italijanski jezik kod CD i
CILS diploma.

Član 9.

Direktor Agencije će odobriti popust polaznicima kursa koji nisu obuhvaćeni ovom
odlukom kad to nađe za opravdano i o tome donijeti posebnu odluku.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivati će se za školsku
2022/2023godinu.

Trebinje, 01.mart 2023 godine.

Direktor Agencije
_______________________
Ana Miskin, dipl. prav.

Kakva je dinamika nastave?
Nastava u Agenciji u potpunosti prati raspored nastave u državnim školama. Prilikom sklapanja ugovora sa Agencijom polaznici dobijaju raspored u kome su, osim dinamike nastave i plaćanja, precizirani i neradni dani.
Da li se propušteni časovi nadoknađuju?
Nadoknađuju se oni časovi za koje je učenicima najavljeno od strane profesora da neće biti održani u predviđenom terminu, ili časovi koje profesor iz objektivnih razloga, na koje nije mogao uticati, i sa kojima je upoznao administraciju Centra, nije mogao da održi.
Zašto se potpisuje ugovor između polaznika i Agencije?
Ovaj ugovor se potpisuje da bi se pravno regulisali odnosi između polaznika kurseva i Obrazovnog centra Cerovac. Na taj način se štite prava i jedne i druge ugovorne strane i jasno se definišu njihove obaveze. Uz svaki ugovor o pohađanju kursa polaznik dobija i Instrukciju za plaćanje, koja se smatra sastavnim dijelom ugovora. Sve obaveze polaznika po pitanju termina i rokova plaćanja, trajanje I i II semestra, kao i predviđeni raspusti, navedeni su u ovom dokumentu.