Kako djeca najbolje pamte

Kada i kako djeca najbolje pamte? Kako djecu podstaći da razviju svoj maksimum? Kako na dobar način odgojiti dijete? Šta mu pružiti? Sve su to pitanja sa kojima se susreću roditelji u jednoj od životnih faza.

Strani jezici od najmanjih nogu
Važno je znati da djetetov ukupan razvoj i njegovo znanje zavise od okruženja u kojem se nalazi. Bilo da se radi o stranim jezicima ili nečemu drugo, bitno je djetetu omogućiti da ono uči u prirodnim situacijama, slikovito, kroz igru i razgovor, čak i ako ne razumije svaku riječ koja je izrečena.

Jednako kao što djeca uče maternji jezik, tako bi trebala učiti i strani jezik. Najbolje bi bilo da se jezik uči svakodnevno jer će tako doći do boljeg usvajanja novih riječi i njihovog pamćenja.

Slobodno vrijeme
Kada govorimo o biranju između ponuđenih aktivnosti u određeno vrijeme s određenim ljudima, za razvoj djeteta najbolje bi bilo kada bi ono moglo raditi ono što ga u tom trenutku interesuje.

Treba imati povjerenja u dječiji instinkt (djeca u periodu prije škole imaju izraženu intuiciju koja ih vodi u smjeru u kojem bi razvoj trebao ići), a na odrasloj je osobi da dobro poznaje svoje dijete, poštuje ga i dopušta mu da u okviru mogućnosti koje su mu pružene ono samo odabere šta je u tom trenutku njemu najinteresantnije, a samim time i najbolje za njega od ponuđenih aktivnosti.

Roditelj može organizovati djetetovo vrijeme, ali trebao bi se rukovoditi potrebama djece i razumjeti informaciju koju mu ono šalje, a ne da djetetov razvoj zavisi o planu odrasle osobe.

Učenje
Učenje nije zamor ako je povezano s kretanjem i aktivnošću djeteta. Ako se ono slobodno može kretati u prostoru, raditi i učiti cijelim tijelom, uz pomoć raznovrsnih materijala u svojim rukama, tada učenje predstavlja izazov.

Zamor se javlja kad je učenje usmjereno na čula samo određenog dijela tijela, na primjer na glavu, odnosno na gledanje, slušanje, memorisanje i dr.

Ako se djetetu omogući da uči svim čulima, tada se dolazi do najboljih rezultata. Djeca, baš kao i odrasli najbolje pamte i uče na temelju vlastitog iskustva. Treba im omogućiti da rade različite stvari koje su usmjerene istom cilju, boljem pamćenju.

Dok neko bolje uči kroz crtanje, drugome više odgovara da o određenoj pojavi ili pojmu uči kroz modeliranje, gradnju ili didaktičke igračke i materijale. Isto tako, treba istaći kako su iskustva u radu s predškolskom djecom pokazala da je veoma stimulirajuće učenje uz muziku.

Zavisno od sadržaja, djeci se pušta određena muzika koja tako potiče moždane valove pa ona bolje uče.

Najbitnije u cijeloj priči jeste dopustiti djetetu da se razvija na prirodan način, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Nije potrebno nuditi sadržaj s obzirom na hronološku dob jer se ona može razlikovati od mentalne dobi djeteta, već je potrebno ponuditi poticajno okruženje u kojem će dijete prepoznati što mu treba u određenoj razvojnoj fazi.