Koliko jezika govori vaše dijete?

Danas se strani jezici javljaju kao važan element obrazovanja i roditelji sve više žele da djeca od najranijeg uzrasta uče određeni jezik, a vrlo često dva strana jezika. Oni su svjesni da poznavanje stranog jezika djetetu daje priliku za bolji život.

Evropa je 2002. godine dala preporuku da svako dijete treba pored maternjeg jezika da nauči još dva strana jezika. Živimo u vremenu kada je ovo više nego potrebna stvar. Međutim, nekada se višejezičnost javlja kao dilema – kako se usvaja više stranih jezika i kakva je uloga maternjeg u procesu učenja?

Dijete koje u prvim godinama života govori dva ili više različitih jezika ima veći uspeh u školi i veću interkulturalnu osjetljivost. Zahvaljujući ranom učenju dijete postaje kompetentnije, razvija svoju kreativnu stranu i želju za spoznajom novog. Na osnovu ovoga može da se izvede zaključak da je višejezičnost bogatstvo svakog čovjeka.

Dijete uči strani jezik kroz igru i zabavu, vezuje ga za prostor i ljude sa kojima govori. Ali, koliko jezika je dijete u mogućnosti da savlada? Na ovaj način, sposobno je da nauči dva, tri, a čak i više jezika sa malo ili bez teškoća. Osnovni uslovi za ovladavanje jezikom su: motivacija, komunikacija sa roditeljima, učiteljima i drugom djecom, i sve to kroz igru. Kako je igra vodeća aktivnost u odrastanju djeteta, ona će omogućiti da savlada baš sve. Ona mu bogati rečnik, razvija finu motoriku, otvara bezbroj kreativnih mogućnosti i dozvoljava da se izrazi.

Da li će dijete miješati jezike koje paralelno uči?

Da, ali samo u početku kada pravila jednog jezika primenjuje dok koristi drugi. Međutim, ovo nije trajnog karaktera. Ako uzmemo trogodišnje dijete kao primjer, kod njega je već oformljena osnovna rečenična struktura, gramatika i bazični vokabular maternjeg jezika. Motivacija za govorom je visoka. Kada to dijete učestvuje u igri sa drugom djecom na stranom jeziku, ono uči jezik igre i sa lakoćom ovladava pravilima kako bi komunikacija imala uspješan ishod.

Dijete voli igru. Na isti način dijete voli i jezik na kom se igra. Ono kasnije u potpunosti eliminiše elemente maternjeg jezika i uspešno upotrebljava naučene rečenične strukture. Strani jezik dobija svoj oblik i smisao jer postaje jedino oruđe koje dovodi do uspješne igre.

Da li će dijete naučiti da govori oba jezika savršeno?

Naravno, kao kod svakog vida učenja i kod djeteta će se javiti određene faze kroz koje mora da prođe. U početku se nov jezik procesuira i dolazi do razdvajanja dva jezika pre nego što dijete počne da se izražava na novom. Jeste li ikada prisustvovali konverzaciji u kojoj se dijete, kao jedan od sagovornika, služi različitim jezicima? Naime, za njega jezik predstavlja ključ koji primjenjuje u zavisnosti kako se i kome obraća. Iz tog razloga vrlo je važno da sa svakim roditeljem, nastavnikom ili grupom komunicira koristeći samo L1 (maternji jezik), L2 (strani jezik), ili L3 (drugi strani jezik). Učionicu u kojoj uči i osobe sa kojima komunicira vezuje za jezik. To će upotpuniti diferencijaciju jezika i pomoći mališanu u ovladavanju istim. Izuzetno, za djecu koja uporedo uče L2 i L3 važno je naglasiti da se pri učenju L3 jezika aktiviraju i L1 i L2 u pogledu gramatičkih struktura, leksike i funkcije jezika.

Roditelji, ne zaboravite koliko je bitno da se omogući slušanje i korišćenje materijala potrebnog za učenje jer postoji veliki potencijal engleskog, njemačkog, španskog ili bilo kog drugog jezika u poboljšanju receptivnih veština, razvijanja kreativnosti i kognitivnih sposobnosti djeteta.