Opšti kursevi jezika baziraju se na primjeni jezika u svakodnevnim situacijama, uz gramatičke i leksičke nastavne jedinice koje su primjerene vašem nivou znanja. Interakcija na času će simulirati svakodnevne situacije, pri čemu će se raditi na usavršavanju sve četiri jezičke veštine (pisanje, čitanje, slušanje i usmeno izražavanje).

Primjenjujemo skalu Sajveta Evrope od A1 do C2, koja strukturalno kompletan korpus nastavnih jedinica raspoređuje na optimalan i adekvatno vremenski uslovljen okvir za usvajanje od strane polaznika.

Ipak, bitno je istaći da se i na opštim kursevima jezika potrebe samih polaznika apsolutno uvažavaju, budući da je nastavni plan moguće usmjeriti u onom pravcu koji im je potreban.

U samom nastavnom procesu koriste se udžbenici renomiranih svjetskih izdavača, koji su neizostavna podrška procesu uspješnog usvajanja stranog jezika.

Kako bi se obezbjedilo što kvalitetnije održavanje nastave u skladu sa standardima Centra, stručni supervizori i direktor za nastavu obavljaju stalni monitoring i imaju direktan uvid u tok kursa i napredak polaznika.